Μην χρησιμοποιήτε “custom DTDs”!

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του άρθρου «Don't use “custom DTDs”! ».
Αυθεντική εκδοχή του εγγράφου βρίσκεται μόνο στην ιστοσελίδα W3C http://www.w3.org/Style/customdtd
Η παρούσα μετάφραση ΔΕΝ είναι επίσημο έγγραφο της W3C.
Όλα τα κοπιράιτ ανήκουν στη W3C.
Το παρόν έγγραφο μπορεί να έχει λάθη της μετάφρασης και εσφαλμένη εκτύπωση.
Συγγραφέας: Dimitris Papadopoulos

<blink>?

Μη!

Μην το κάνετε αυτό!

Τεχνικά, η πρόσθεση μη-τυποποιημένων στοιχείων γίνεται με το γράψιμο ενός "ειδικού DTD" και συμπεριλαμβάνοντάς το στην πρώτη γραμμή του εγγράφου (η γραμμή DOCTYPE ). Ένα ειδικό DTD μπορεί να φτιαχτεί, για παράδειγμα, με αντιγραφή του HTML4 DTD και με την

Μην το κάνετε αυτό! Τα έγγραφα πρέπει να έχουν νόημα, καθώς και σωστή σύνταξη. SGML και XML καθορίζουν μόνο τη σύνταξη. HTML και XHTML καθορίζουν την έννοια. Αν προσθέσετε στοιχεία που δεν ορίζονται από το πρότυπο, μόνο εσείς οι ίδιοι θα ξέρετε τι σημαίνουν. Και σε 20 ή 50 χρόνια, ακόμη και εσείς μπορεί να μην το θυμάστε πια…

Φυσικά, μπορείτε να δοκιμάσετε, για παράδειγμα, να δουλέψετε με τις μελλοντικές Web διατάξεις, αλλά πέρα απ’ αυτά δεν πρέπει να μεταχειριστήτε στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατ’ αποκλειστικότητα.

CSS Valid
CSS!

Bert Bos
Κατασκευαστής ιστοσελίδων
Τελευταία ανανέωση : $Date: 2008/04/01 12:05:48 $ GMT